Μήνυμα Νοεμβρίου

«Δοξολογείτε τον Κύριο των κυρίων· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα. Τον μόνο που κάνει θαυμαστά μεγάλα έργα· επειδή, το έλεός του παραμένει στον αιώνα.» Ψαλμοί 136:3-4