Μήνυμα Σεπτεμβρίου

8.και θα τους καθαρίσω από  ολό-
κληρη  την ανομία  τους, με την
οποία αμάρτησαν σε μένα· και θα
συγχωρήσω όλες τις ανομίες τους
με τις οποίες αμάρτησαν σε μένα
και με τις οποίες αποστάτησαν
από μένα.  9. Και αυτή η πόλη θα μου
είναι όνομα ευφροσύνης, αίνεση
και δόξα, μπροστά σε όλα τα έθνη
της γης που θα ακούσουν όλα αυτά
τα αγαθά, που εγώ θα κάνω σ΄
αυτούς· και θα εκπλαγούν και θα
τρομάξουν για όλα τα αγαθά,και για
όλη την ειρήνη που θα κάνω σ΄αυτή

                              Ιερεμία 33: 8-9