Μήνυμα Νοεμβρίου

noembrios.jpg

 Ας υμνολογούν στον Κύριο τα ελέη
του, και τα θαυμάσιά του προς τους
γιούς των ανθρώπων· επειδή, ψυχή
που διψούσε τη χόρτασε, και ψυχή
που πεινούσε τη γέμισε από αγαθά.
                
                     Ψαλμοί  107:   8-9